FRA ACH/ALLC '91

 

Per Vestbøstad/Jostein H. Hauge

 

 

 

"MAKING CONNECTIONS" I ARIZONA

 

 

Humanistiske Data har hatt en samtale med Per Vestbøstad som for kort tid siden kom tilbake fra Arizona State University etter å ha deltatt på konferansen "Making Connections" som ble holdt i dagene 17-21. mars.

Konferansen ble arrangert av Association for Computers and the Humanities og Association for Literary and Linguistic Computing.

Per Vestbøstad forteller at forventningene til konferansen var store etter deltakelse på konferansen for to år siden i Toronto, hvor ikke minst demonstrasjonsdelen av konferansen var imponerende. På den internasjonale konferansen i Arizona var det ca. 230 deltakere, herav bare ca. 40 deltakere fra Europa - noe som trolig skyldes den politiske situasjonen og advarslene som var gitt mot flyreiser i tiden forut for konferansen, sier Vestbøstad.

I forhold til Toronto var demonstrasjonsdelen av opplegget en skuffelse, ettersom denne delen var trengt sammen til noen få timer og foregikk i trange klasserom. De faglige presentasjonene var imidlertid svært omfattende og dekket et bredt spekter av emner, særlig innenfor det en tidligere kalte datamaskinell språkbehandling, som bl.a. omfatter datamaskinell tekstanalyse og leksikografi.

Vestbøstad forteller at stor oppmerksomhet ble viet det internasjonalt drevne utviklingsarbeidet som er knyttet til tekstkoding (Text Encoding Initiative) hvor det bl.a. er en norsk gruppeformann, professor Stig Johansson, Universitetet i Oslo. (Se egen omtale. )

Faren er at man - slik målsettingen også er - har tenkt på alle finurligheter i forbindelse med koding av tekster i skriftlig og talt form i så stor detalj at den som trenger enkle løsninger på sitt tekstproblem gjerne går seg vill i alle detaljene, sier Vestbøstad, som legger til at et norsk system for tekstkoding utviklet innenfor Det norske Wittgenstein-prosjektet i Bergen også fikk positiv omtale på konferansen.

Vestbøstad mener ellers at interessen for bygging og bruk av store tekst- og språkdatabaser er sterkt stigende i mange land, f.eks. i USA og Canada. Datamaskinell tekstanalyse bygget på store corpora synes nå å være en vitenskapelig stueren aktivitet, men nå er det ikke snakk om million-corpora, men om å legge til rette tekstsamlinger i størrelsesorden 40-50 millioner ord. På spørsmål om det er store forskjeller på den type arbeid som ble presentert på denne internasjonale konferansen og det som foregår på feltet i vårt land, sier Vestbøstad at det neppe er store forskjeller i kvalitet, men heller i prosjektstørrelse og bredde på aktivitetene.

Av fagfelt som hadde egne sesjoner på konferansen, nevner Vestbøstad automatisk innholdsanalyse, semantikk, databaser som utnytter kunnskapsbaserte metoder, ekspertsystemer og leksikografi og metaforstudier. På flere av disse feltene er det heller liten aktivitet i Norge, sier Vestbøstad.

Men ikke alle synes at metodeutviklingen gir resultater fort nok. På konferansen ble et hovedforedrag holdt av en av nestorene på feltet, Professor Martin Kay fra Xerox Park i Palo Alto, California. Han undret seg over at en stor del av de temaene og problemene som ble tatt opp, allerede var formulert på 70-tallet. En av grunnene kan kanskje være, sier Vestbøstad, at det nå er en ny generasjon forskere som tar fatt. De vil da gjerne med stort pågangsmot løfte på steiner som også generasjonen før har løftet på uten at den nye generasjonen kanskje alltid vet om det, sier Vestbøstad. (Se egen omtale av prof. Kays foredrag)

Hovedgevinsten med å overvære en slik konferanse, mener Vestbøstad, ligger i å kunne "ta pulsen på" hele fagfeltet akkurat nå og oppnå nye faglige kontakter. Og på dette felt skjer det i alle fall noe nytt, forteller Vestbøstad: Når du melder deg på en slik konferanse, vil du heretter automatisk bli medlem av det elektroniske universitet: Nesten alle deltakere oppgir nå E-mail-adresser. At dette nettverket fungerer fra første stund, fikk Vestbøstad også erfare: Før han var kommet hjem, var det allerede en - elektronisk - melding i posten fra en av deltakerne som han ikke hadde hatt direkte kontakt med på konferansen.

Vestbøstad forteller til slutt at konferansen arrangementsteknisk ble fint gjennomført, og at det forelå godt utarbeidede sammendrag til nesten alle foredragene. Det siste har redaksjonen tenkt å la leserne av Humanistiske Data få glede av. Under finner du en oversikt over konferanseforedragene. Dersom du kopierer listen og krysser av for de sammendrag som du ønsker kopier av, og sender kopien til oss, vil vi sende deg tekstene i retur - om ikke ønsket ditt er altfor omfattende.

Neste ACH/ALLC-konferanse blir holdt i Oxford i England i 1992.

 

TEI

 

 

Hovudet på TEI sine brevark forklarar tiltaket som eit "Initiative for Text Encoding Guidelines and a Common Interchange Format for Literary and Linguitic Data".

Text Encoding Initiative er styrt av dei tre internasjonale organisasjonane Association for Computers and the Humanities (ACH), Association for Computational Linguistics (ACL) og Association for Literary and Linguistic Computing (ALLC), og støtta av mange fleire organisasjonar, som alle er opptekne av å fremja tekstorientert forsking.

Og tekst skal her forståast i svært vid meining: TEI tek sikte på å laga retningslinjer for merking av alt frå ordlister og ordbøker via faglitteratur og avistekst til poesi og talt språk.

Legg elles merke til at dette ikkje er nok eit glupt kodesystem for merking av tekst, men overordna retningsliner for kva særdrag ved ein teksttype som bør merkjast for at tekstane skal kunna brukast mest mogleg allsidig i ulike slag forsking. Utveksling av maskinlagra tekstar mellom forskarar har ofte vore hemma av at den einskilde forskaren sine snevre interesser har prega den merkinga som er lagt inn i teksten, slik at lite eller ingenting av dette kan nyttast til å studera andre fenomen.

Eit akseptert sett av retningliner vil gjera det lettare for forskarar og andre interesserte å utveksla bearbeidde tekstar og såleis byggja vidare på kvarandres innsats.

Hausten 1990 la TEI fram eit utkast (versjon 1.0) til slike retningliner. Her vert det gjeve råd om korleis ein kan handtera fenomen som diakritiske teikn, teikn i ikkje-romanske alfabet, spesialsymbol o.s.b., fotnotar, tekstkritisk apparat, parallelltekst og andre ikkje-linjære innslag i tekstar som skal omformast til ein linjær datastraum. Den logiske oppdelinga av tekstar t.d. i bok, kapitel, avsnitt eller i akt, scene og replikk, informasjon om opphavet til teksten, kven som er ansvarleg for innlagd merking, utgjevar m.v.

Utkastet tilrår også eit utvekslingsformat for tekst som skal vera medium- og programvare-uavhengig.

Utkastet har no vore ute til vurdering minst eit halvår. Ein av krumtappane i arbeidet med utkastet, C.M. Sperberg-McQueen (Univerity of Illinois at Chicago) oppsummerte reaksjonane slik på ACH/ALLC-konferansen i Tempe, Arizona: Dei fleste meiner utkastet er rimeleg veleigna til å byggja vidare på, sjølv om mange har merknader til detalj-løysingar. Einskilde forskarar har meint at tilrådingane er for strenge, andre at dei er for vide og upresise. Han venta at mange detaljar i utkastet kom til å verta endra, men såg førebels reaksjonane som ei stadfesting av at dei var på rett veg med dei store retningslinene. I tida fram til dei endelege retningslinene skal publiserast, truleg i juni 1992, skal retninglinene testast på realistiske mengder med varierte tekstar, parallelt med at nye utkast kjem til frå dei arbeidsgruppene som ikkje har levert tilrådingar enno.

Eit eksemplar av utkastet kan tingast kostnadsfritt hjå: Oxford University Computing Service, 13 Banbury Road, Oxford OX2 6NN, UK. Ytterlegare eksemplar må betalast med £20,- pr. stk.

 

"MARTIN KAY BACK IN THE HUMANITIES"

 

 

Forventningane i salen vart utløyst i eit latterbrøl då den velkjende datalingvisten Martin Kay, æresdoktor ved G”teborgs Universitet og professor i lingvistikk ved Stanford University, innleia åpningsforedraget ved ACH/ALLC-konferansen slik: "It is good to be back in the Humanities after thirty years in the Engine room"! Replikken spela på dei mange åra han har vore forskar ved Xerox sitt forskingssenter i Palo Alto, CA. No har vel Martin Kay hatt eit bein i kvar leir mesteparten av tida som er gått sidan han etablerte seg som datalingvist på 1960-talet. Han har i det minste halde fleire kurs i datalingvistikk i Europa i denne perioden. I 1973 var han t.d. hovudforelesar på Nordisk sommarkurs i Bergen.

Tittelen på hans "Keynote speech" var "Remarkable and Unremarkable Language".

Han opna med nokre muntre, sjølvironiske utsegner, der han såg seg sjølv som sermonimeister og forsamlinga som "dei truande". Vidare oppsummerte han datalingvistikkken sine bragdar dei siste tredve åra med å peika på at dei konkrete resultata avgrensa seg til programvare for stavings- og grammatikk-kontroll. Det manglar såleis ikkje på utfordringar i faget.

 

KVA SKIL LITTERATURVITSKAP FRÅ SPRÅKVITSKAP?

Kay peikte på at vitskapen til vanleg er ute etter å finna generelle prinsipp.

Litteraturvitskapen derimot studerer det avvikande, leitar etter skilnader.

Lingvistane leitar etter generelle trekk ved språket. Dei søkjer kjernen, det robuste i språket som ikkje så lett vert endra.

Litterturforksarane samanliknar to eller fleire forfattarar, verk, genrar eller periodar, medan lingvistane samanliknar det som finst med det som kunne ha funnest. "Vanlege" lingvistar studerer trekk som har med språkproduksjon å gjera, medan datalingvistane er meir innretta mot å analysera språket og mottaksprosessen, altså språkforståinga.

 

KVA HØYRER MED I EIT SPRÅK?

Kay spurde korleis folk veit kva som høyrer med i språket deira. Denne avgrensinga er svært problematisk å få formalisert, slik at det kan nyttast i datamaskinprogram. Legg merke til at programma for grammatikk-kontroll ikkje kontrollerer om grammatikken er korrekt, men berre peikar på meir eller mindre opplagde feil.

 

Å INFORMERA FOLK ER EIN KOMPLISERT PROSESS.

Når me informerer folk, gjev me dei bitar til ein modell som me ønskjar at dei skal byggja i medvitet. For å illustrera kor samansett denne prosessen er, ba Kay tilhøyrarane samanlikna desse to utsegna:
 - "Eg er nett komen attende frå Saudi-Arabia og har mest gløymt korleis godt øl smakar!" (Informasjon: Eg har vore lenge utan øl!)
 - "Eg er nett komen attende frå Tjekkoslovakia og har mest gløymt korleis godt øl smakar!" (Informasjon: Ølet i Tjekkoslovakia er dårleg!)

Med fleire slike døme viste Martin Kay at språket ikkje nokon enkel og stabil kode, men ein system av sjølvmodifiserande kodar. Konlusjonen hans var følgjande: "What we are doing all the time is to use language in a very remarkable way".

 

 

 


ACH/ALLC '91

"MAKING CONNECTIONS"

 

 

COMPUTER SCIENCE AND LINGUISTIC ANALYSIS

Chair: Robert Oakman, South Carolina

Kip Canfield, Maryland, Baltimore:
OBJECT-ORIENTED DATABASE DESIGN FOR RESEARCH AND EDUCATION IN TEXTUAL STUDIES

Keith Devlin, Colby College:
THE LOGIC OF INFORMATION

Edward A. Fox, Virginia Polytechnic:
CODER: A RETRIEVAL AND HYPERTEXT SYSTEM USING SGML AND A LEXICON

 

ANALYSIS OF LINGUISTIC INTENT

Chair: Sylvia Candelaria de Ram, New Mexico State

Terumasa Ehara and Tsuyoshi Morimoto ATR, Kyoto:
CONTENT AND STRUCTURE OF THE ATR BILINGUAL DATABASE OF SPOKEN DIALOGUES

Kevin Donaghy, Rochester Institute of Technology:
IMPERATIVES, SPEECH ACTS AND PRACTICAL ARGUMENTS

Harry C. Bunt, ITK - Tilburg:
THEORY BUILDING ON THE COMPUTER

 

THE PRACTICING HUMANIST AND THE COMPUTER

Chair: Eric Dahlin, UC Santa Barbara

Peter Serdiukov, Kiev Pedagogical Institute of Foreign Languages:
CALL IN THE USSR

Deborah Wilde, Getty Art History Information:
THE ULTIMATE CONNECTION: SCHOLARS AS END-USERS

 

EXPERT SYSTEMS AND THE LEXICON

Chair: Gordon Dixon, Manchester Polytechnic

Donalee H. Attardo. Purdue:
FRAMEBUILDER: A TOOL FOR COMPUTATIONAL LEXICOGRAPHY

Brainimir Boguraev and Mary S. Neff, IBM. Yorktown Heights, NY:
TEXT REPRESENTATION, DICTIONARY STRUCTURE, AND LEXICAL KNOWLEDGE

Elisabetta Marinai, et.al., CNR, Pisa:
FIRST PROTOTYPE OF A SYSTEM FOR THE SEMI-AUTOMATIC LINKING AND MERGING OF MONO- AND BILINGUAL LDBS

 

ANALYSIS OF STYLE

Chair: Joseph Rudman, Carnegie Mellon

Douglas Biber, et.al., Southern California:
MULTI-DIMENSIONAL ANALYSES OF AUTHOR'S STYLE: SOME CASE STUDIES FROM THE 18TH CENTURY

David Holmes, Bristol Polytechnic:
VOCABULARY RICHNESS AND THE BOOK OF MORMON: A STYLOMETRIC ANALYSIS OF MORMON SCRIPTURE

Estelle Irizarry, Georgetown:
ONE WRITER, TWO AUTHORS: RESOLVING THE POLEMIC OF LATIN AMERICA'S FIRST NOVEL

 

EXTRACTING THE SOCIAL CONTEXT OF TEXT

Chair: Vicki Walsh, UCLA

Marilyn Deegan, Oxford:
CULTURAL THEORY AND COMPUTING: A MODEL FOR THE STUDY OF ANGLO-SAXON SOCIETY

Rosanne G. Potter, Iowa State:
MODERN BRITISH LITERATURE, READER RESPONSE CRITICISM, AND GENDER DIFFERENCES

 

LANGUAGE INSTRUCTION

Chair: Charles Bush, BYU

Lori Levin, et.al., Carnegie Mellon:
CAPTURING CONTEXT IN A COMPUTER-BASED FOREIGN LANGUAGE ASSISTANT

Gregory Lessard and Michael Levison, Queen's University:
COMPUTER-AIDED ANALYSIS AND MODELLING OF SECOND LANGUAGE PERFORMANCE ERRORS

Christophe Fouquer‚, Paris-Nord:
EVIDENCE FOR PREFERENTIAL ANALYSIS

 

PUBLISHERS, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, AND THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TEXT

Chair: Michael Neuman, Georgetown

Dennis Karjala, ASU:
ELECTRONIC TEXTS, COPYRIGHT AND THE LAW

Mark Rooks, InteLex, Pittsboro, NC:
COPYRIGHT AND THE DEVELOPER OF ELECTRONIC TEXT

Darrell Bock, Dallas Theological Seminary:
ELIMINATING CONCERNS AND ASSESSING THE COSTS

Eric Calaluca, Chadwyck-Healey, New York, Ny:
MARKETING ELECTRONIC TEXT

 

UNDERSTANDING PLOT

Chair: Joel Goldfield, Institute for Academic Technology, Chapel Hill, NC

Clifford W. Anderson and George E. McMaster, Brandon University:
CONNECTED EMOTION IN SIMPLIFIED TEXT: DID THEY REALLY RUIN PETER RABBIT?

John Reeves, UCLA:
COMPUTER MODEL OF THEMATIC STORY UNDERSTANDING FROM MORAL REASONING

Kathryn Sutherland, Oxford:
WAITING FOR CONNECTIONS: HYPERTEXTS, MULTIPLOTS, AND THE ENGAGED READER

 

COMPLEX TEXT RETRIEVAL

Chair: Nancy Frishberg, IBM, Yorktown Heights, NY

Tom Horton, Florida Atlantic:
TEXT RETRIEVAL OF PASSAGES BASED ON WORD CO-OCCURRENCES

Takahiro Nakamura and Satoshi Aisaka, Computer Applications, Tokyo:
KEYWORD EXTRACTION IN JAPANESE BY FUZZY INFERENCE

Susan Siegfried, Getty Art History Information:
MATCHING PERSONAL NAMES IN THE HUMANITIES

 

TOOLS FOR LITERARY ANALYSIS

Chair: Paul Fortier, Manitoba

Peter Robinson, Oxford:
A NEW PROGRAM FOR INTERACTIVE COLLATION OF LARGE MANUSCRIPT TRADITIONS

Heyward Ehrlich, Rutgers, and George Vallasi, Chernow Editorial, New York, NY:
THE JAMES JOYCE TEXT MACHINE

Michael Hilton, South Carolina:
THE URICA! II INTERACTIVE COLLATION SYSTEM

 

PLENARY SESSION #2

Chair: David Chisholm, Arizona

Ralph Griswold, Arizona:
THE PROGRAMMING LANGUAGE CONNECTION

 

STATUS REPORT ON THE TEI

Chair: Susan Hockey, Oxford

Lou Burnard, Oxford and Michael Sperberg-McQueen, Illinois at Chicago

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACHES TO THE STUDY OF METAPHOR

Chair: Mary Dee Harris, Language Technology, Washington, DC

Bipin Indurkhya, Boston U:
METAPHOR AS CHANGE OF REPRESENTATION

James Martin, Colorado:
A COMPUTER UNDERSTANDING OF CONVENTIONAL METAPHORIC LANGUAGE

Dan Fass, Simon Fraser:
A COMPUTER METHOD FOR RECOGNIZING METAPHORS IN SENTENCES

 

METRICS

Chair: Roy Flannagan, Ohio University

Malcolm Hayward, Indiana University of Pennsylvania:
A CONNECTIONIST COMPUTER MODEL OF POETIC METER

David G. Novick and Thomas A. Doehne, Oregon Graduate Institute:
AUTOMATED POETRY CLASSIFICATION

David Chisholm and Royce Robbins, Arizona:
FRAME: A COMPUTER PROGRAM FOR THE STUDY OF PHONOLOGICAL EQUIVALENCE IN LITERARY LANGUAGE

 

VARIATION IN SPEECH

Chair: Ian Lancashire, Toronto

Junko Hosaka, et.al., ATR, Kyoto:
CLASSIFICATION OF S-POSTPOSITIONS IN SPOKEN LANGUAGE: TOWARD SPEECH RECOGNITION

John M. Kirk and William A. Kretzschmar, Georgia:
THE ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DIALECT DATABASES BY INTERACTIVE MAPPING

Martin Dickey and Leonard Faltz, ASU:
STATISTICAL ANALYSIS OF PHONETIC DIALECT AND GRENDER DIFFERENCES IN A CD-ROM SPEECH CORPUS

 

SYNTACTIC ANALYSIS

Chair: Wendy Wilkins, ASU

Rodolfo Delmonte, Venice, and Dario Bianchi, Parma:
COMPUTING DISCOURSE ANAPHORA FROM GRAMMATICAL REPRESENTATIONS

Palmira Marrafa, Lisbon:
ON SECONDARY PREDICATION IN PORTUGUESE: CONSTITUENCY AND COMPUTABILITY

Xiaojin Yu and Robert Oakman, South Carolina:
CAPTURING SYNTACTIC DEPENDENCIES IN BUILDING LOGICAL SENTENCE FORMS FOR MACHINE TRANSLATION

 

PERSPECTIVES ON THE TEI

Chair: Elaine Brennan, Brown

Panelists: Elaine Brennan, Brown, Steve Siebert, Dragonfly Software, New York, NY, Sperling Martin, Consultant, Gaithersberg, MD

 

PSYCHOLOGICAL RESPONSES TO COMPUTER-MEDIATED INSTRUCTION

Chair: Marianne Gaunt, Rutgers

Jeutonne Brewer, UNC Greensboro, and Boyd H. Davis, UNC Charlotte:
REPETITION AND POLITENESS IN ELECTRONIC CLASSROOM COMMUNITIES

Karen Smith and Barbare Hoffman Maginnis, Arizona:
COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION ENVIRONMENTS FOR EDUCATION: RESEARCH AND METHODOLOGY

Kathleen Skubikowski and John Elder, Middlebury:
COMPUTERS AND THE SOCIAL CONTEXTS OF WRITING

 

MACHINE TRANSLATION: EAST - WEST

Chair: Maureen Schmid, Tandem Translation Project, Tempe, AZ

Hsin-Hsi Chen, National University of Taiwan:
THE TRANSFER OF PREPOSITIONAL PHRASES IN AN ENGLISH-CHINESE MACHINE TRANSLATION SYSTEM

One-Soon Her, et.al, Executive Communication Systems, Provo, UT:
THE TREATMENT OF ENGLISH IDIOMS IN THE LFG-BASED ECS MACHINE TRANSLATION SYSTEM

 

ARCHIVES AND DOCUMENT RETRIEVAL

Chair: Randall Jones, BYU

James E. Tierney, Missouri-St. Louis:
A CD-ROM SUBJECT INDEX TO PRE-1800 BRITISH PERIODICALS

Patricia Galloway, Mississippi Department of Archives:
HISTORICAL MAPS AND RUBBER SHEETS: FINDING NATIVE AMERICAN HISTORY ON THE GROUND

 

APPRECIATING MONUMENTS OF FRENCH LITERATURE

Chair: Glyn Holmes, University of Western Ontario

Paul Fortier and Carl J. Schwarz, Manitoba:
PROCRUSTEAN ANALYSIS OF THEMATIC STRUCTURES IN ANDRE GIBE'S L'IMMORALISTE

Gregory Lessard and Jean-Jacques Hamm, Queen's University:
COMPUTER-AIDED ANALYSIS OF REPEATED STRUCTURES: THE CASE OF STENDHAL'S ARMANCE

 

STATISTICAL METHODS IN COMPUTATIONAL RESEARCH

Chair: Ken Church, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, NJ

Mark Liberman, U of Pennsylvania:
HOW MANY WORDS DO PEOPLE KNOW?

Martin Kay, Xerox PARC, Palo Alto, CA:
TEXT-TRANSLATION ALIGNMENT

Bob Mercer, IBM, Yorktown Heights, NY:
A STATISTICAL APPROACH TO MACHINE TRANSLATION

Ken Church, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, NJ:
USING STATISTICS IN LEXICAL ANALYSIS

 

DEFINING A NATIONAL LITERARY CORPUS

Chair: Allen Renear, Brown

Keiko Kitamura and Hisashi Yasunaga, National Institute of Japanese Literature, Tokyo:
DATA BASE DELIVERY FOR JAPANESE LITERATURE BY CD-ROM

Andrea de Leeuw van Weenen Leiden:
DEVELOPMENTS AT THE LEIDEN ARMENIAN DATA BASE

Sune Magnberg, Stockholm:
CORPUS BASED RESEARCH ON MODELS FOR PROCESSING UNRESTRICTED SWEDISH TEXT

 

A SPECIAL SESSION

Concordanze della Lingua Italiana Poetica dell'Otto/Novecento (CLIPON), Italian National Council for Research (CNR) Chair: Luciano Farina, Ohio State

Giuseppe Savoca, Catania:
WORDS BY UNGARETTI AND BY MONTALE

Alida D'Aquino:
TOWARDS A DICTIONARY OF D'ANNUNZIO'S POETRY

Sebastiano Catrona:
COMPUTING SOLUTIONS FOR DEALING WITH ITALIAN LITERARY TEXTS

Amalia Mannino:
ABOUT SOME FORMAL AND SEMANTIC FIELDS IN LEOPARDI'S CANTI

 

AUTOMATING CONTENT ANALYSIS

Chair: David Bantz, Chicago

Nancy M. Ide, et.al., Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS):
CAUGHT IN THE WEB OF WORDS: USING NETWORKS GENERATED FROM DICTIONARIES FOR CONTENT ANALYSIS

Burghard Rieger, Trier:
AUTOMATIC WORD MEANING REPRESENTATION AND CONTENT-DRIVEN INFERENCING

David Hunter, Texas at Arlington, and Rita D'Arcangelis, Mary Washington:
A PARTITIONED RULE-BASED APPROACH TO CONTENT ANALYSIS OF SPOKEN LANGUAGE

 

TEXTS, CONCORDANCES AND TEXTUAL INFORMATION

Chair: David Owen, Arizona

Syun Tutiya, Chiba:
ARCHAEOLOGY OF TEXTUAL INFORMATION

Alastair McKinnon, McGill:
THE MULTIDIMENSIONAL CONCORDANCE: A NEW TOOL FOR LITERARY RESEARCH

 

MANAGING LEXICAL KNOWLEDGE BASES

Chair: Leonard Faltz, ASU

Patrizia Cotoneschi, Biblioteca di Ingegneria Florence, and Monica Monachini, CNR, Pisa:
AN EMPIRICAL EXPERIENCE ON THE UTILIZATION OF THE ITALIAN REFERENCE CORPUS IN MEANING ANALYSIS

Sumali Pin-Ngern Conlon and Martha Evens, Mississippi:
BUILDING A NOUN LEXICAL DATABASE TO SUPPORT NATURAL LANGUAGE PROCESSING APPLICATIONS

Patrick Saint-Dizier, U Paul Sabatier, Toulouse:
A DENOTATIONAL SEMANTICS FOR SYNONYMS AND OPPOSITES

 

EDITING AND TEXT MARKUP

Chair: George Logan, Queen's University

David R. Chesnutt, South Carolina:
THE PAPERS OF HENRY LAURENS: A TEST CASE FOR THE TEI GUIDLINES

Hans van Halteren, Nijmegen:
EFFICIENT STORAGE OF AMBIGUOUS STRUCTURES IN TEXTUAL DATABASES

Michael Sperberg-McQueen, Illinios at Chicago:
THE VALIDATED-OR VIOLATED?-TEXT: ISSUES IN SPECIFYING DOCUMENT STRUCTURES

 

PLENARY SESSION #3

Chair: Dan Brink, ASU

Helen Agüera, National Endowment for the Humanities, Washington, DC:
A CONNECTION BETWEEN PAST AND FUTURE: NEH FUNDING OF HUMANITIES COMPUTING PROJECTS

 

LEXICAL, TEXTUAL, AND SOFTWARE RESOURCES

Chair: Don Walker, Bellcore, Morristown, NJ

Mark Liberman, U of Pennsylvania:
THE NEED FOR OPEN LEXICAL AND TEXTUAL RESOURCES

Nicoletta Calzolari, CNR, Pisa:
THE REUSABILITY OF LEXICAL AND TEXTUAL RESOURCES

Yorick Wilks, New Mexico State:
THE ROLE OF A CONSORTIUM FOR LEXICAL RESEARCH

Antonio Zampolli, CNR, Pisa:
DETERMINING WHAT LANGUAGE DATA ARE AVAILABLE IN MACHINE-READABLE FORM

Elizabeth Hinkelman, Chicago:
ACCESSIBILITY AND QUALITY OF SOFTWARE RESOURCES

 

BUILDING INTELLIGENT ENVIRONMENTS FOR HUMANISTS

Chair: Peter Lafford, ASU

Donalee H. Attardo, el.at., Purdue:
THE SMEARR SEMANTIC DATABASE: AN INTELLIGENT AND VERSATILE RESOURCE FOR THE HUMANITIES

Walter Daelemans, Tilburg, Nederland:
AN OBJECT-ORIENTED LINGUISTIC TOOLBOX

 

TOOLS FOR LINGUISTIC ANALYSIS

Chair: Kevin Roddy, UC Davis

Gregory Crane, Harvard:
GENERATING AND PARSING CLASSICAL GREEK

Vyacheslav Ivanov, Moscow:
COMPUTER-ASSISTED ANALYSIS OF A BILINGUAL, HATTIC-HITTITE TEXT

 

CREATING NATURAL LANGUAGE CORPORA

Chair: Nancy Ide, Vassar

Jeremy Clear, Oxford UP:
CRITERIA FOR CONSTRUCTING CORPORA

Beatrice Santorini, Pennsylvania:
BUILDING VERY LARGE NATURAL LANGUAGE DATABASES: SOME METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS

Nicoletta Calzolari, CNR, Pisa:
KNOWLEDGE EXTRACTION FROM CORPORA

 

INSTRUCTION IN STYLE

Chair: Don Nilsen, ASU

Donald Ross, Minnesota, and David Hunter, Texas at Arlington:
M-EYEBALL: AN INTELLIGENT SYSTEM FOR STYLISTIC DESCRIPTIONS AND COMPARISONS

Bettina Harriehausen-Mhlbauer, IBM, Tyskland:
THE COMPUTER AS "TEACHER" FOR GRAMMAR AND STYLE ERRORS

Julie Payette and Graeme Hirst, Toronto:
COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION IN SYNTACTIC STYLE

 

 


Innholdslisten for dette nummeret  Hovedside, Humanistiske Data Hjemmeside, Humanistisk Datasenter